Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 73/2017

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 28.12.2017r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł Umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Nowy Wiatr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku _KRS: 0000636582, NIP: 7010614003, REGON: 365379761_ jako Pożyczkobiorcą.
Na mocy Umowy z dnia 28.12.2017r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 4.700.000,00 zł _cztery miliony siedemset tysięcy złotych_ na okres do dnia 31.12.2019r.
Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 6,5% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki w łącznej wysokości 611.000,00 zł _sześćset jedenaście tysięcy złotych_, będą naliczone i płatne przez Pożyczkobiorcę z góry do dnia 31.12.2017r. za cały okres trwania Umowy pożyczki.
Strony Umowy pożyczki zgodnie ustaliły, że Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki, jednak bez prawa zwrotu zapłaconych z góry odsetek.
Zgodnie z warunkami zawartej Umowy pożyczki wypłata pożyczki nastąpi do dnia 29.12.2017r. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej Umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy FON S.A., a spółką Nowy Wiatr Sp. z o.o. w Płocku zachodzą powiązania osobowe.
Pan Damian Patrowicz, Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezes Zarządu Emitenta pełni również funkcję Prezesa Zarządu Pożyczkobiorcy, a także jest udziałowcem Spółki Nowy Wiatr Sp. z o.o.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu