Częściowa spłata wierzytelności z tytułu umowy pożyczki

Raport bieżący nr 74/2017

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 28.12.2017r. Emitent odnotował wpłatę na rachunek bankowy FON S.A. dokonaną przez Poręczyciela _osobę fizyczną_, poręczającego Umowę pożyczki zawartą ze spółką Top Marka S.A. jako Pożyczkobiorcą w łącznej kwocie 4.076.923,00 zł. _cztery miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote_, tytułem częściowej spłaty zobowiązań wynikających z przedmiotowej Umowy pożyczki.
Poręczyciel dokonał powyższej wpłaty za pośrednictwem podmiotu trzeciego wskutek rozliczenia wzajemnego wierzytelności pomiędzy tymi podmiotami.

Emitent wskazuje, że informacje dotyczące zawarcia Umowy pożyczki i aneksu do Umowy pożyczki ze spółką Top Marka S.A, KRS 0000292265, Emitent przekazywał stosownymi raportami bieżącymi nr 67/2013 z dnia 31.12.2013r. oraz nr 41/2014 z dnia 18.04.2014r.
Emitent przypomina również, że informacje dotyczące żądania natychmiastowej spłaty przedmiotowej pożyczki opublikowane były raportem bieżącym nr 24/2015 z dnia 26.05.2015r., a także informacje o przejęciu przez Emitenta nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kopanina stanowiącej zabezpieczenie udzielonej pożyczki przekazywane były odpowiednio raportami bieżącymi: nr 28/2015 z dnia 24.06.2015r., 39/2015 z dnia 14.09.2015r, nr 43/2015 z dnia 26.10.2015 oraz 48/2015 z dnia 23.11.2015r.

Emitent informuje, że dokonana wpłata przez Poręczyciela będzie zakwalifikowana przez FON S.A. w pierwszej kolejności na pokrycie należnych odsetek od Umowy pożyczki, zaś w dalszej kolejności na częściową spłatę kapitału pożyczki.
Emitent wskazuje, że pozostałą do spłaty kwotę wierzytelności z tytułu przedmiotowej Umowy pożyczki, FON S.A. będzie nadal starała się uzyskać między innymi poprzez sprzedaż przejętej nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kopanina w wyniku realizacji Umowy powiernictwa, o której Emitent ostatnio informował raportami bieżącym nr 58/2017 z dnia 24.11.2017r. oraz nr 70/2017 z dnia 18.12.2017r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu