Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Raport bieżący nr 4/2018

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2012 poz. 397 z późn. zm._, Spółka przedstawia terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018:

1. Raporty kwartalne:

– za I kwartał 2018 r. – 21 maja 2018 r. _poniedziałek_
– za III kwartał 2018 r. -19 listopad 2018 r. _poniedziałek_

2. Raport półroczny:

– za I półrocze 2018 roku – 27 sierpnia 2018 r. _poniedziałek_

3. Raport roczny:

– za rok 2017 – 26 marca 2018 r. _poniedziałek_

Zarząd Emitenta informuje również, iż Spółka nie będzie publikowała raportów okresowych za II i IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu