Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 5/2018

Zarząd Spółki FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku informuje, że w przypadku dalszego utrzymywania się poziomu notowań akcji Spółki, który będzie skutkował kwalifikacją do segmentu Lista Alertów, Zarząd Emitenta w drugim kwartale 2018r. planuje zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwały o scaleniu akcji Spółki.
Podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji oraz zmniejszenie ich ilości, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego kapitału akcyjnego, w ocenie Zarządu spowoduje zwiększenie wartości notowań akcji na rynku regulowanym.
Jednocześnie Zarząd informuje, że podjęcie powyższych działań będzie możliwe dopiero w drugim kwartale 2018r., ponieważ obecnie Emitent jest w trakcie realizacji procedury sądowej połączenia spółek zmierzającej do uzyskania statusu spółki europejskiej przez FON S.A., zgodnie z podjętymi Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 03.01.2018r.
Ponieważ Emitent nie ma wpływu na terminowość postępowania sądowego, Zarząd szacunkowo określa, że przedmiotowa procedura zakończy się w pierwszym kwartale bieżącego roku, co umożliwi podjęcie czynności zmierzających do scalenia akcji i zwiększenia ich wartości rynkowej w drugim kwartale 2018r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu