Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 7/2018

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi pracami nad raportem rocznym za rok 2017, którego publikacja przewidziana została na dzień 29.03.2018r., Zarząd Emitenta w dniu 28.03.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 31.12.2017r. aktualizacji wyceny wartość aktywów Spółki.
Aktualizacją wartości w kwocie 6.575 tys. zł objęte zostały Tokeny nabyte przez Emitenta od spólki Patro Invest OU z siedzibą w Tallinie.
Emitent informuje, że na dzień 31.12.2017r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 27.000.000 sztuk Tokenów opartych na blockchainie Ethenerum o nazwie PATRO-ICO1 o wartości nabycia 11.300 tys. zł, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 63/2017 z dnia 04.12.2017r.
Emitent podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości powyższych Tokenów w aktywach Emitenta z tytułu zmiany ich wartości dokonując odpisu aktualizacyjnego o kwotę 6.575 tys. zł, który obciąży wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy 2017 roku.
Emitent wskazuje, że wobec dokonanej wyceny i korekty wartości prezentowana wartość 27.000.000 sztuk Tokenów opartych na blockchainie Ethenerum o nazwie PATRO-ICO1 w sprawozdaniu finansowym Emitenta na 31.12.2017 roku wynosi 4.725 tys. zł.
Podstawą dokonania wyceny było zastosowanie matematycznego wzoru wskazanego w umowie nabycia Tokenów, ustalajcego wartość wykupu Tokenów na dzień bilansowy.
Emitent zakwalifikował niniejszą wiadomość jako istotną ze względu na wartość dokonanego odpisu aktualizacyjnego tego aktywa, która będzie miała wpływ na prezentowany wynik finansowy Emitenta za rok 2017.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu