Raport roczny R 2017

Raport roczny R 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. ZŁ w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 444 2 186 576 500
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -5818 1 188 -1 371 271
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -6 673 -2 240 -1 572 -512
IV. Zysk _strata_ netto -6 070 -2 949 -1 430 -674
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -285 -79 -67 -18
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -10736 2 549 -2 529 583
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 11 250 -2 738 2 650 -626
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 229 -268 54 -61
IX. Aktywa razem 65 192 66 406 15 630 15 010
X. Zobowiązania krótkoterminowe 148 87 35 20
XI. Kapitał własny 64 999 65 694 15 584 14 849
XII. Kapitał zakładowy 35 000 76 000 8 391 17 179
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 49226027 47 500 000 49226027 47 500 000
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,12 -0,06 -0,03 -0,01
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,93 1,38 0,22 0,31

Załączniki:

Raport_roczny_R_2017_Serwis_Ekonomiczny_Polskiej_Agencji_Prasowej_SA

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu