Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 8/2018

FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 03.04.2018r. postanowiła oddelegować na mocy art. 383 § 1 k.s.h. do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres od dnia 04.04.2018r. do dnia 29.06.2018r. włącznie, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Patrowicz.

Pan Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 roku związany jest z publicznym rynkiem kapitałowym. Pan Damian Patrowicz na podstawie oddelegowania pełnił już funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz zasiada w organach nadzoru spółek notowanych na GPW w Warszawie, jak również notowanych na NewConnect.
Pan Damian Patrowicz pełni funkcję Członka Rad Nadzorczych w podmiotach: Damf Inwestycje S.A., FON S.A., Atlantis S.A., Resbud SE., Elkop S.A., Investment Friends Capital SE, Investment Friends SE, IFERIA S.A., DAMF INVEST S.A., Platynowe Inwestycje S.A. oraz Prezesa Zarządu w spółce Nova Giełda Inwesycje Sp. z.o.o, Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie i Wiceprezesa Zarządu w Stowarzyszeniu Inwestorów Giełdowych. Pan Damian Patrowicz jest udziałowcem Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie oraz współwłaścicielem w Nova Giełda Sp. z.o.o., spółce zajmującej się organizacją systemu transakcyjnego, w którym przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe.

Pan Damian Patrowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Damian Patrowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu