Całkowite rozliczenie wierzytelności z tytułu umowy pożyczki

Raport bieżący nr 10/2018

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 74/2017, 70/2017, 58/2017, 24/2015, 28/2015, 38/2015, 39/2015, 43/2015, 48/2015, 41/2014, 67/2013, niniejszym informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018r. dokonał rozliczenia całości pożyczki udzielonej spółce TOP MARKA S.A. _KRS 0000292265_ z dnia 30 grudnia 2013r. zmienionej Aneksem z dnia 18 kwietnia 2015r.

W związku z realizacją przez spółkę FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku nałożonych na tą spółkę obowiązków w ramach Umowy powiernictwa opisanej w raporcie bieżącym nr 38/2015 i 39/2015, Emitent informuje, że wyczerpana została procedura publicznej sprzedaży Nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56 szerzej opisanej w raporcie bieżącym nr 67/2013.
W związku z wyczerpaniem powyższej procedury o której przebiegu Emitent informował w formie raportów bieżących, Emitent stał się uprawniony do dokonania rozliczenia wartości przejętej nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56 w kwocie z ostatniego publicznego ogłoszenia o sprzedaży tj. w wysokości 25.000.000,00 zł _dwadzieścia pięć milionów złotych_. Emitent informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018r. skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i złożył stosowne oświadczenie _nadanie w urzędzie pocztowym_, oświadczenie o rozliczeniu jest skuteczne z dniem 18.04.2018r.

Powyższa kwota 25.000.000,00 zł została stosownie do treści Umowy przewłaszczenia zaliczona w pierwszej kolejności na poniesione przez Emitenta koszty procedury publicznej sprzedaży nieruchomości, w drugiej kolejności Emitent dokonał zaliczenia kwoty 18.295.394,34 zł na poczet zobowiązań TOP MARKA S.A. wobec FON S.A. z tytułu Umowy pożyczki z dnia 30.12.2013r., która to kwota stanowiła sumę zobowiązań TOP MARKA S.A. wobec FON S.A. na dzień 18.04.2018r.

Emitent informuje, że w dniu 18.04.2018r. w całości została rozliczona Umowa pożyczki z dnia 30.12.2013r.

Na kwotę 18.295.394,34zł stanowiącą składają się:
– 17 850 941,93 zł zwrot kapitału pożyczki z dnia 30 grudnia 2013r.,
– 444.452,41 zł zwrot odsetek za opóźnienie do dnia 18 kwietnia 2018r.

Pozostałą część środków z tytułu rozliczenia wartości nieruchomości w wysokości 6.699.234,28 zł Emitent zgodnie z Umową przewłaszczenia nieruchomości zobowiązany jest przekazać na rzecz wierzyciela hipotecznego zabezpieczonego na nieruchomości w Poznaniu. Podmiotem tym jest Investment Friends SE z siedzibą w Płocku.

Emitent informuje, że nieruchomość w Poznaniu postaje w posiadaniu spółki FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. tytułem Umowy powiernictwa, Emitentowi przysługuje prawo żądania przeniesienia zwrotnego nieruchomości na Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu