Informacja w sprawie udzielenia poręczenia przez Emitenta

Raport bieżący nr 11/2018

Zarząd spółki FON z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 18.04.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 18.04.2018r. zawarł ze spółką INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku porozumienie w sprawie przekazania środków na spłatę wierzytelności INVESTMENT FRIENDS SE z siedzibą w Płocku przysługujących tej spółce wobec TOP MARKA S.A. _KRS 0000292265_ a zabezpieczonych hipoteką do wysokości 15.000.000,00 zł na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56 opisanej w raporcie bieżącym Emitenta nr 67/2013 i przywołanym wyżej raporcie 10/2018.

Emitent wyjaśnia, że w związku z uzyskaniem zaspokojenia całości przysługujących Emitentowi roszczeń wobec spółki TOP MARKA S.A. z tytułu Umowy pożyczki z dnia 30.12.2013r, Emitent zobowiązany jest do przekazania nadwyżki wartości zrealizowanego zabezpieczenia nad wartość roszczeń przysługujących Emitentowi na rzecz INVESTMENT FRIENDS SE jako wierzyciela hipotecznego zabezpieczonego na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56.

Wobec powyższego na mocy Porozumienia z dnia 18.04.2018r. Emitent zobowiązał się do przekazania na rzecz INVESTMENT FRIENDS SE kwoty 6.699.234,28 zł _sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 28/100_ w terminie do dnia 30.04.2018r.

Ponadto na mocy Porozumienia z dnia 18.04.2018r. Strony postanowiły, że po dokonaniu wpłaty kwoty 6.699.234,28 zł _sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 28/100_ oraz pod warunkiem udzielenia przez Emitenta dodatkowego zabezpieczenia pozostałej części roszczeń INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku wobec TOP MARKA S.A. w postaci poręczenia Emitenta do kwoty 590.000,00 zł _pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_ INVESTMENT FRIENDS SE w Płocku złoży oświadczenie o zgodzie na wykreślenie przysługującej temu podmiotowi hipoteki z nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kopanina 54/56 do wysokości 15.000.000,00zł .

Emitent informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018r. zawarł w wykonaniu opisanego wyżej Porozumienia z INVESTMENT FRIENDS SE Umowę poręczenia przez Emitenta pozostałej części roszczeń INVESTMENT FRIENDS SE wobec TOP MARKA S.A. z tytułu udzielonej przez INVESTMENT FRIEDS SE umowy pożyczki z dnia 07.11.2014r. do kwoty 590.000,00 zł _pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_ w przypadku nie uzyskania przez INVESTMENT FRIENDS SE zaspokojenia całości roszczeń tej spółki wobec TOP MARKA S.A. wynikających z Umowy pożyczki z dnia 07.11.2014. do dnia 30.06.2019r.

Wobec powyższego Emitent informuje, że w zamian za udzielone poręczenie oraz przekazanie kwoty 6.699.234,28 zł _sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 28/100_ na warunkach opisanych powyżej ze zrealizowanego przez Emitenta zabezpieczenia uzyska zgodę INVESTMENT FRIENDS SE na wykreślenie hipoteki do kwoty 15.000.000,00 zł wpisanej w księdze wieczystej nieruchomości w Poznaniu przy ul. Kopanina54/56.

Emitent informuje, ze mając na uwadze zastrzeżony w Umowie poręczenia termin oraz zakres zabezpieczeń nadal przysługujących spółce INVESTMENT FRIENDS SE ocenia, że ryzyko konieczności realizacji zaciągniętego zobowiązania z tytułu umowy poręczenia z dnia 18.04.2018r. jest na dzień publikacji niniejszego raportu trudne do oceny.

Ponadto Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem oraz INVESTMENT FRIENDS SE zachodzą powiązania kapitałowe oraz powiązania osobowe.
Emitent informuje, że znaczącym akcjonariuszem pośrednim INVESTMENT FRIENDS SE jest Pan Damian Patrowicz, który jest podmiotem dominującym wobec znaczącego akcjonariusza Emitenta tj. spółki Patro Invest OU z siedzibą w Estonii.
Ponadto Emitent informuje, że troje członków Rady Nadzorczej pełni jednocześnie funkcje w Radzie Nadzorczej INVESTMENT FRIENDS SE w tym Pan Damian Patrowicz pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu FON S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu