Wniosek akcjonariusza o zwołanie Walnego Zgromadzenia, Zamiar przeniesienia Siedziby Spółki

Raport bieżący nr 14/2018

Zarząd FON SE w Płocku informuje, że w dniu 23.04.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinnie Estonia, złożony na podstawie art. 55 Rozporządzenie Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE__Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. zawierający żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz postawienie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących punktów porządku obrad:

– Powzięcie uchwały o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, o dostosowaniu do estońskiego prawa, udzielenia upoważnień Zarządowi Spółki,
– Powzięcie uchwały o zmianie Statutu Spółki,

Akcjonariusz w treści wniosku z dnia 23 kwietnia 2018r. zawarł uzasadnienie wniosku oraz przekazał propozycję nowego brzmienia Statutu Spółki po przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje otrzymany w dniu 23 kwietnia 2018r. wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem oraz proponowaną treść Statutu Spółki, którego brzmienie ma być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego w wykonaniu wniosku akcjonariusza.

Zarząd FON SE informuje, że w wykonaniu wniosku Akcjonariusza zamierza podjąć niezbędne działania mające na celu przeprowadzenie niezbędnych czynności poprzedzających podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia statutowej siedziby Spółki wynikających z treści art. 8 Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE__Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ oraz innych właściwych przepisów prawa, a ponadto Zarząd informuje, że zamierza podjąć działania mające na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia w którego porządku obrad znajdą się sprawy objęte wnioskiem akcjonariusza z dnia 23 kwietnia 2018r.

Zarząd Emitenta będzie podawał wszelkie niezbędne informacje w zakresie realizacji procedury poprzedzającej powzięcie uchwał w przedmiocie przeniesienia Siedziby Spółki w drodze odrębnych raportów bieżących oraz na stronie internetowej Emitenta.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu