Zamiana rodzaju akcji Emitenta

Raport bieżący nr 17/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 26.04.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Emitenta, spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą Tallinie _Estonia_ złożony na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c_ pkt. II_ Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001 r. _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ w związku z art. 334 § 2 k.s.h. o dokonanie zamiany 13.001.000 akcji zwykłych okaziciela serii B Spółki na akcje zwykłe imienne serii B.

Akcje te nie są uprzywilejowane i stanowią 18,57 % ogólnej liczby akcji Spółki oraz 18,57 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki, w związku z powyższym informuje, że w dniu 26.04.2018r. za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej na postawie §23 ust. 2 pkt. 16_ dokonał zamiany rodzaju 13.001.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B na 13.001.000 akcji zwykłych imiennych serii B, w związku z czym Zarząd Emitenta dokona stosownego wpisu w księdze akcyjnej Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że pozostała część akcji emisji serii B tj. 9.449.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w związku z wnioskiem uprawnionego akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą Tallinie _Estonia_ nie zostanie wydana temu akcjonariuszowi w formie dokumentu a Spółka podejmie działania w celu przeprowadzenia rejestracji tych akcji w KDPW oraz wprowadzenia ich do obrotu na GPW.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu