Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta

Raport bieżący nr 19/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku informuję, że w dniu 11.05.2018r. do spółki wpłynęła Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 295/2018 z dnia 11.05.2018r. dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.
Na podstawie §2 ust. 1 i 4 oraz §88 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych po dokonanym przekształceniu spółki FON S.A. w spółkę europejską i związanym z tym przeliczeniem kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej akcji spółki na euro bez zmiany liczby jej akcji, Zarząd Krajowego Depozytu, po rozpatrzeniu wniosku spółki, postanowił dokonać w dniu 15.05.2018r. w systemie depozytowym zmiany wartości nominalnej akcji spółki FON SE oznaczonych kodem PLCASPL00019 z kwoty 0,50 zł _pięćdziesiąt groszy_ na kwotę 0,11 EUR _jedenaście eurocentów_ każda.
W załączeniu Emitent przedstawia pełną treść Uchwały KDPW.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu