Aktualizacja wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 21/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi pracami nad raportem okresowym za I kwartał 2018 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 30.05.2018r., Zarząd Emitenta w dniu 28.05.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 31.03.2018r. aktualizacji wyceny wartość aktywów Spółki.
Aktualizacją wartości w kwocie 675 tys. zł objęte zostały Tokeny nabyte przez Emitenta od spółki Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinie.
Emitent informuje, że na dzień 31.03.2018r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu posiada 27.000.000 sztuk Tokenów opartych na blockchainie Ethenerum o nazwie PATRO-ICO1 o wartości nabycia 11.300 tys. zł, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 63/2017 z dnia 04.12.2017r.
Emitent podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości powyższych Tokenów w aktywach Emitenta z tytułu zmiany ich wartości dokonując odpisu aktualizacyjnego o kwotę 675 tys. zł, która obciąży wynik finansowy Spółki za okres sprawozdawczy I kwartału 2018 roku.
Emitent wskazuje, że wobec dokonanej wyceny i korekty wartości prezentowana wartość 27.000.000 sztuk Tokenów opartych na blockchainie Ethenerum o nazwie PATRO-ICO1 w sprawozdaniu finansowym Emitenta na 31.03.2018 roku wynosi 4 050 tys. zł, zaś łączna narastająca wartości dokonanych odpisów wartości tego aktywa od daty nabycia wynosi 7.250 tys. zł.
Podstawą dokonania wyceny było zastosowanie matematycznego wzoru wskazanego w umowie nabycia Tokenów, ustalajcego wartość wykupu Tokenów na dzień bilansowy.
Emitent zakwalifikował niniejszą wiadomość jako istotną ze względu na narastającą wartość dokonanych odpisów aktualizacyjnych tego aktywa, która będzie miała wpływ na prezentowane wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu