Raport kwartalny Q 1/2018

Raport kwartalny Q 1/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 561 536 134 125
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -322 314 -77 73
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -318 314 -76 73
IV. Zysk _strata_ netto -371 229 -89 53
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -128 -62 -31 -14
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 29 -21 7 -5
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 213 -83 51 -19
IX. Aktywa razem * 64 886 65 192 15 418 15 630
X. Zobowiązania długoterminowe* 111 45 26 11
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 94 148 22 35
XII. Kapitał własny * 64 681 64 999 15 369 15 584
XIII. Kapitał zakładowy * 35 000 35 000 8 317 8 391
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 54 773 973 47 500 000 54 773 973 47 500 000
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,01 0 0 0
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 0,92 0,93 0,22 0,22

*Uwaga! Dla pozycji
bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie
drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu