Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 32/2018

FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 04.07.2018r. Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki z otrzymanych ofert postanowiła dokonać wyboru podmiotu: Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach 40-077 przy ul. Matejki Jana 4 oddział w Warszawie 01-031 ul. Jana Pawła II nr 61/122, KRS 0000525731; NIP 634-28-31-612; REGON 243686035 wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3975 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 oraz przeglądu sprawozdania śródrocznego spółki za pierwsze półrocze 2018 roku oraz pierwsze półrocze 2019r. Emitent informuje, że z wybranym podmiotem zostanie zawarta umowa na wykonanie powyższych usług.
Emitent wskazuje, że dotychczas nie korzystał z usług podmiotu Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu