Zmiany w Zarządzie Spółki

FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.04.2012r. wygasło delegowanie Pana Wojciecha Hetkowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Zarządzie spółki w trybie 383 § 1 k.s.h. oraz że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 03.04.2012r. podjęła uchwałę o powołaniu Pani Izabeli Jaroty – Wahed na funkcję Prezesa Zarządu Spółki jednoosobowo.

Pani Izabela Jarota-Wahed od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora ds. Inwestycji w Investment Friends S.A. oraz Dyrektora Generalnego w FON SA. Przed powierzeniem jej zadań w Spółce FON S.A. pełniła od 2001 r. funkcje menadżerskie w PKN ORLEN S.A. Od 2006 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu spółki ORLEN Administracja Sp. z o.o. W ostatnim okresie przed współpracą z Investment Friends S.A. związana była z firmą RUCH S.A.
Pani Izabela Jarota – Wahed ukończyła Wydział Zarządzania w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz podyplomowe studia w zakresie europejskich stosunków finansowo – ekonomiczno – prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto ukończyła także studia w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie oraz podyplomowe studia w zakresie zarządzania obiektami hotelarskim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
Pani Izabela Jarota – Wahed nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pani Izabela Jarota – Wahed nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.