Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki

Raport bieżący nr 35/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za I półrocze 2018 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 27.08.2018r., Zarząd Emitenta w dniu 26.08.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2018r. aktualizacji wyceny wartość aktywów Spółki.

Zarząd Emitenta w dniu 26.08.2018r. podjął decyzję o oszacowaniu wartości na dzień bilansowy 30.06.2018r. posiadanego aktywa niefinansowego tj. 27.000.000 sztuk Tokenów opartych na blockchainie Ethereum. Emitent dokonał wyceny posiadanych Tokenów w oparciu o matematyczny wzór wykupu wskazany w umowie nabycia Tokenów. Stosując powyższą metodę oszacowania, Emitent dokonał aktualizacji wartości obniżając wycenę tego aktywa w księgach Spółki w II kwartale 2018r. o kwotę 225 tys. zł. W związku z powyższym łączna wartość odpisu aktualizacyjnego tego aktywa w I półroczu 2018r. wynosi 900 tys. zł. obciążając pozycję pozostałych kosztów operacyjnych w Rachunku Zysku i Strat. Emitent wskazuje, że wartość nabycia Tokenów wynosiła 11.300 tys. zł zaś po dokonaniu wyceny Tokenów na dzień bilansowy 30.06.2018r., wartość tego aktywa w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 3.825 tys. zł.
Emitent również podjął w dniu 26.08.2018r. decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2018r. odpisu aktualizacyjnego wartości posiadanych aktywów obciążając wynik finansowy spółki w łącznej wartości 2.087 tys. zł., w tym: udziałów spółki Refus w likwidacji w kwocie 1.166 tys. zł, pożyczki udzielonej spółce Fly.pl Sp. z o.o. w kwocie 906 tys. zł oraz przeterminowanej udzielonej pożyczki niskokwotowej w kwocie 15 tys. zł.
Emitent informuje, że powyżej wskazane odpisy wartości aktywów będą miały wpływ na prezentowany wynik finansowy Spółki w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu