Raport półroczny P 2018

Raport półroczny P 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE :

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 078 1 068 254 251
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 167 397 -275 93
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -2 328 410 -549 97
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 131 -251 31 -59
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 41 155 9 36
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 172 -96 39 -23
VIII. Aktywa razem * 62 764 65 192 14 390 8 391
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 62 148 14 35
X. Kapitał własny * 62 654 64 999 14 364 15 584
XI. Kapitał zakładowy * 32 116 35 000 7 363 8 375
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 60 383 562 47 500 000 60 383 562 47 500 000
XIII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,04 0,01 -0,01 0,01
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 0,9 1,31 0,21 0,31

Uwaga!
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką [*] prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu