Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Raport bieżący nr 36/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie Planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz w nawiązaniu do Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04.07.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 04.07.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 27.09.2018r. Zarząd Spółki otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z dnia 13.09.2018r. wydane na wniosek Emitenta stanowiące zaświadczenie w trybie art. 8 ust. 8 Rozporządzenia Rady _WE_ 2157/2001 z dnia 8 października 2001r.w sprawie statutu Spółki Europejskiej _SE_ _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ potwierdzające dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed przeniesieniem statutowej siedziby do innego kraju Unii Europejskiej.

Emitent informuje, że wydanie zaświadczenia przez Polski Sąd umożliwia podjęcie przez Spółkę procedur rejestracyjnych w Estonii celem wpisania spółki do estońskiego rejestru spółek handlowych _Ariregister_. Wraz z zarejestrowaniem Spółki przez estoński odpowiednik Krajowego Rejestru Sądowego _Ariregister_ dojdzie do przeniesienia siedziby Spółki do Estonii.

Wobec powyższego Emitent informuje, że w najbliższym czasie skieruje wniosek o rejestrację Spółki w Estonii.
Emitent informuje również, że stosownie do harmonogramu przeniesienia statutowej siedziby Spółki stanowiącego załącznik do Planu Przeniesienia złożenie wniosku o rejestrację Spółki w estońskim rejestrze spółek handlowych jest ostatnim krokiem niezbędnym do przeniesienia siedziby Spółki do Estonii.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu