Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki

Raport bieżący nr 41/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za III kwartał 2018 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 19.11.2018r., Zarząd Emitenta w dniu 07.11.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.09.2018r. aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki.
Na dzień bilansowy 30.09.2018r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada 12.899 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowi 44,58% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawnia do oddania 12.899 głosów stanowiących 44,58% ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.
Emitent w dniu 07.11.2018r. podjął decyzję o dokonaniu w III kwartale 2018r. aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmniejszenia wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę 12.010 tys. zł.
W konsekwencji opisanej powyżej aktualizacji wyceny aktywów finansowych, kapitał z aktualizacji wyceny w raporcie okresowym Emitenta za III kwartał 2018r. został obciążony kwotą 12.010 tys. zł.
Dotychczas prezentowana wartość 12.899 udziałów IFEA Sp. z o.o. w półrocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta na 30.06.2018 roku wynosiła 31.247 tys. zł, zaś wartość udziałów IFEA Sp. z o.o. po dokonaniu korekty odpisu na dzień 30.09.2018r. wynosi 19.237 tys. zł.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości powyższego aktywa w oparciu o otrzymane dane finansowe spółki IFEA Sp. z o.o.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu