Aktualizacja wyceny wartości aktywów finansowych Spółki

Raport bieżący nr 42/2018

Zarząd FON SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem okresowym za III kwartał 2018 roku, którego publikacja przewidziana została na dzień 19.11.2018r., Zarząd Emitenta w dniu 16.11.2018r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.09.2018r. aktualizacji wyceny wartość aktywów Spółki tj. 27.000.000 sztuk Tokenów opartych na blockchainie Ethenerum o nazwie PATRO-ICO1 o wartości nabycia 11.300 tys. zł, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 63/2017 z dnia 04.12.2017r.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o oszacowaniu wartości na dzień bilansowy 30.09.2018r. posiadanego aktywa niefinansowego tj. 27.000.000 sztuk Tokenów opartych na blockchainie Ethereum w oparciu o matematyczny wzór wykupu wskazany w umowie nabycia Tokenów. Stosując powyższą metodę oszacowania, Emitent dokonał aktualizacji wartości obniżając wycenę tego aktywa w księgach Spółki w III kwartale 2018r. o kwotę 450 tys. zł. W związku z powyższym łączna wartość odpisu aktualizacyjnego tego aktywa w ciągu dziewięciu miesięcy 2018r. wynosi 1.350 tys. zł. obciążając pozycję pozostałych kosztów operacyjnych w Rachunku Zysku i Strat. Emitent wskazuje, że po dokonaniu wyceny Tokenów na dzień bilansowy 30.09.2018r., wartość tego aktywa w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 3.375 tys. zł.
Emitent informuje, że uznał powyższą informację za istotną ze względu na narastającą wartość odpisów z tytułu okresowej wyceny Tokenów oraz powyżej wskazana wycena wartości aktywów będzie miała wpływ na prezentowany wynik finansowy Spółki w sprawozdaniu finansowym za III kwartały 2018r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu