Raport kwartalny Q 3/2018

Raport kwartalny Q 3/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 582 1 900 372 446
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 420 603 -334 142
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -2 560 -175 -602 -41
IV. Zysk _strata_ netto -2 570 -411 -604 -97
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 18 389 -52 4 323 -12
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -17 953 325 -4 221 76
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0 0 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 436 273 102 64
IX. Aktywa razem * 50 524 65 192 11 828 15 630
X. Zobowiązania długoterminowe* 57 45 13 11
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 54 148 13 35
XII. Kapitał własny * 50 413 64 999 11 802 15 584
XIII. Kapitał zakładowy * 32 116 35 000 7 519 8 391
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 66 054 795 47 500 000 66 054 795 47 500 000
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,04 -0,01 -0,01 0
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 0,72 0,93 0,17 0,22

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką _*_ prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu