Wygaśnięcie istotnej oferty

Zarząd FON S.A z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 21.03.2012r. oraz raportu nr 8/2012 z dnia 10.04.2012 r. informuje, że w dniu 30.04.2012r. upłynął termin ważności otrzymanej przez Emitenta ze spółki Fon Ecology S.A. w Płocku oferty, której przedmiotem było prawo nabycia przez Emitenta 100% udziałów spółki TransRMF-Plus Sp.z o.o. w Płocku.

Emitent wyjaśnia, że strony jako jednostki powiązane podjęły decyzję o nie przenoszeniu na chwilę obecną własności udziałów spółki Trans RMF – Plus Sp. z o.o. z Fon Ecology S.A. na spółkę Emitenta. Jednocześnie strony nie wykluczyły zawarcia tej transakcji w przyszłości, gdy strony uznają, że będzie to miało korzystniejszy wpływ na ich grupę kapitałową oraz przyjętą strategię.

Emitent informuje, że spółka TransRMF-Plus Sp. z. o.o. jest posiadaczem 13.957.500 akcji Spółki Investment Friends Capital S.A., która to ilość stanowi 92,95 % udziału w kapitale zakładowym Investment Friends Capital S.A. i uprawnia do oddania 25.653.885 głosów stanowiących 96,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Investment Friends Capital S.A.