Informacja dotycząca wyboru Państwa Macierzystego. (Disclosure regarding the selection of home Contracting State)

Raport bieżący nr 2/2019

FON SE informuje, będąc zobowiązaną zgodnie z _i_ art. 2 dyrektywy 2004/109/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. _zgodnie ze zmianami dyrektywy 2013/50/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2013 r._ oraz _ii_ § 1844 ust. 1 estońskiej ustawy o rynku papierów wartościowych, że dokonuje wyboru Umawiającego się Państwa jako Państwa Macierzystego Republikę Estonii. W związku z tym, Rzeczpospolita Polska jest Umawiającym się Państwem przyjmującym.

FON SE została zarejestrowana w Estońskim Rejestrze Handlowym dnia 30-go listopada 2018 roku pod numerem rejestracyjnym: 14617916 z oficjalnym adresem Harju county, Tallinn, City Centre district, Narva Road 5, 10117, Estonia.FON SE is disclosing, as obliged in accordance with _i_ article 2 of Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 _as amended by Directive 2013/50/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013_ and _ii_ § 1844 _1_ of Estonian Securities Market Act that made a choice of Contracting State as the home Contracting State – Republic of Estonia. Consequently, the Republic of Poland is the host Contracting State.

FON SE was registered in the Estonian Commercial Register on 30th of November in 2018 under registration code 14617916 with official address at Harju county, Tallinn, City Centre district, Narva Road 5, 10117, Estonia.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu