Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019. (Dates for filing periodic financial reports in 2019).

Raport bieżący nr 3/2019

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019.
Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30.05.2019 r. _czwartek_.
Jednostkowy raport za III kwartał 2019 r. w dniu 29.11.2019 r. _piątek_.
Raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 27.09.2019 r. _piątek_.
Raport roczny za rok 2018 Emitent opublikuje w dniu 30.04.2019 r. _wtorek_.
Jednocześnie Zarząd FON SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn hereby presents the dates of publication of periodic financial reports in 2019.
Quarterly reports will be published by the Company in 2019 on the following dates:
Separate report for the first quarter of 2019 on 30/05/2019 _Thursday_.
Separate report for the third quarter of 2019 on 29/11/ 2019 _Friday_.
The semi-annual report for the first half of 2019 will be published by the Company on 27/09/2019 _Friday_.
Annual report for 2018 The Issuer will publish on 30/04/2019 _Tuesday_.
The Management Board of FON SE informs that possible changes in the dates of filing periodic reports will be announced in the form of a current report.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu