Rozliczenie Umowy Poręczenia (Settlement of the Guarantee Agreement).

Raport bieżący nr 8/2019

Zarząd Fon SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 01.04.2019r. Emitent dokonał zapłaty kwoty 590.000,00 zł na rzecz spółki Investment Friends SE tytułem realizacji zobowiązań z Umowy Poręczenia z dnia 18.04.2018r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2018 z dnia 18.04.2018r.
Zarząd FON SE informuje, iż po zapłacie powyżej wskazanej kwoty wszelkie roszczenia spółki Investment Friends SE wobec Emitenta z tytułu zawartej Umowy Poręczenia zostały zaspokojone.

The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn informs that on April 1, 2019 the Issuer made a payment of PLN 590.000,00 for Investment Friends SE due to fullfillment of obligations resulting from the Guarantee Agreement of 18.04.2018 that was reported by the Issuer in the current report no 11/2018 of 18.04.2018.
The Management Board of FON SE informs that after repayment of aforementioned amount, all claims of Investment Friends SE toward the Issuer due to concluded Guarantee Agreement were satisfied.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu