Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24.04.2019 roku. (Cancellation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 24/04/2019)

Raport bieżący nr 9/2019

Zarząd FON SE _dalej „Spółka”_ informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 kwiecień 2019 roku _dalej „Walne”_. Decyzja wynika z faktu, iż w wyniku braku kworum na NWZA , które odbyło się 28 marca 2019 roku kolejne NWZA powinno zostać zwołane nie wcześniej niż po 7 dniach od daty odbycia się ostatniego walnego.
W związku z tym Zarząd Spółki informuje, iż niezwłocznie podejmie działania zmierzające do zwołania kolejnego walnego zgromadzenia w terminie nie krótszym niż 7 dni od ostatniego NWZA Spółki.

Podstawa prawna: § 297 Estoński Kodeks Handlowy

The Management Board of FON SE _hereinafter the „Company”_ informs that it cancelled the Extraordinary General Meeting of the Company convened on 24/04/2019. The decision results from the fact that as a result of the lack of a quorum at the Extraordinary General Meeting of Shareholder held on 28/03/2019, the next EGM should be convened not earlier than after 7 days from the date of the last general meeting.
Therefore, the Management Board of the Company will immediately take steps to convene another general meeting no later than 7 days from the last EGM of the Company.

Legal basis: § 297 of Commercial Code

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu