Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29.04.2019r. (Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened on April 29, 2019)

Raport bieżący nr 11/2019

W związku z otrzymaniem w dniu 8 kwietnia 2019 roku żądania od akcjonariusza PATRO INVEST OÜ, złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd FON SE _”Spółka”_ informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie akcjonariusza w ten sposób, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 29 kwietnia 2019 roku, o projekty uchwał w sprawie dodania punktu dotyczącego zmiany roku obrotowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane _uzupełnione_: treść informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy

Following receipt of the request of a shareholder PATRO INVEST OÜ on April 8, 2019 filed under the provision of § 293 item _2_ of the Estonian Commercial Code, together with the draft of a relevant resolution, the Management Board of FON SE _the „Company”_ informs that it took into account the shareholder’s demand in that the way that it supplemented draft resolutions prepared for the Extraordinary General Meeting of the Company, convened on April 29, 2019, for draft resolutions regarding the addition of a point regarding the change in the financial year of the Company and the amendment to the Articles of Association.
Attached, the Management Board of the Company provides updated _supplemented_: content of information on convening the Extraordinary General Meeting, draft resolutions.
Legal basis: § 293 _2_ of Commercial Code

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu