Zawarcie porozumienia w sprawie wykupu Tokenów (Conclusion of an agreement regarding redemption of Tokens)

Raport bieżący nr 13/2019

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinie informuje, że Emitent w dniu 12.04.2019r. zawarł porozumienie ze spółką PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie w sprawie wykupu posiadanych przez spółkę 27.000.000 _dwadzieścia siedem milionów_ sztuk Tokenów opartych na blockchainie Ethereum o nazwie PATRO-ICO1 _https://www.ethereum.org_.
Na podstawie zawartego porozumienia strony ustaliły, że spółka PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie dokonuje w dniu 12.04.2019r. wykupu 27.000.000 sztuk Tokenów opartych na blockchainie Ethereum za łączną cenę 2.467.800,00 zł z terminem zapłaty do dnia 31.12.2019r.
Emitent informuje, że łączna wartość nabycia przedmiotowych Tokenów wynosiła 11.300.000,00 zł, zaś o zawarciu umowy objęcia Tokenów, FON SE informował raportem bieżącym nr 63/2017 z dnia 04.12.2017r.
Emitent informuje, że pomiędzy Spółką PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, a Emitentem zachodzą powiązania osobowe. Pan Damian Patrowicz – Członek Zarządu i jedyny wspólnik Spółki PATRO INVEST OÜ pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Emitenta.

The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn informs that on April 12, 2019 the Issuer conculed an agreement with PATRO INVEST OÜ headquartered in Tallinn regarding redemption of owned 27.000.000 _twenty-seven million_ of Ethereum blockchain-based tokens called PATRO-ICO1 _https://www.ethereum.org_.
Upon concluded agreement, the Parties decided that PATRO INVEST OÜ headquartered in Tallinn on 12.04.2019 redeems 27.000.000 Ethereum blockchain-based tokens for the total price PLN 2.467.800,00 with payment term up to 31.12.2019.
The Issuer informs that total value of purchase of aforementioned tokens was PLN 11.300.000,00, and that conclusion of subscription agreement of these tokens was reported by FON SE in the current report no 63/2017 of 04.12.2017.
The Issuer informs that there are personal links between the Issuer and PATRO INVEST OÜ headquartered in Tallinn. Mr Damian Patrowicz – Member of the Management Board and the only partner of PATRO INVEST OÜ is at the same time the Member of the Issuer’s Management Board.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu