Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku (Amendment of the schedule of periodical reports’ publication in 2019.)

Raport bieżący nr 16/2019

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd FON SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych.

Nowe daty publikacji raportów okresowych uwzględniają uchwałę numer 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.04.2019 roku dotyczącą zmiany roku obrotowego z roku kalendarzowego na rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca do 30 czerwca oraz związanych z tym zmian w statucie Spółki.
W związku z powyższą uchwałą bieżący rok obrotowy spółki obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.
1. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 listopada 2018 r. oraz za 11 miesięcy od 1 stycznia 2018r. do 30 listopada 2018 r. zostanie opublikowane 29.04.2019 roku.
2. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2019r. oraz za 4 miesiące od 1 grudnia 2018 roku do 31 marca 2019 r. zostanie opublikowane 30.04.2019 roku.
3. Raport roczny zawierający dane za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku _w związku ze zmianą roku obrotowego okres wydłużony_ zostanie opublikowany dnia 30.10.2019 roku.
4. Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał nowego roku finansowego Emitenta czyli za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku zostanie opublikowany dnia 29.11.2019 roku.

With regard to current report no 3/2019 of January 28, 2019 concerning schedule of periodical reports’ publication, the Management Board of FON SE informs that publication dates of particular periodical reports are changed.
New dates of periodical reports’ publication are established with regard to Resolution no 3 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 29/04/2019 concerning the change of the financial year of the Company from the calendar year to financial year lasting from 1 July to 30 June and related changes in the Company Statute.
Therefore, the current financial year of the Company lasts from 1 January 2018 to 30 June 2019.

1. Condensed interim financial statements as at 31 December 2018 and for 11 months from 1 January 2018 to 30 November 2018 will be published on 29/04/2019.
2. Condensed interim financial statements as at 31 March 2019 and for 4 months from 1 December 2018 to 31 March 2019 will be published on 30/04/2019.
3. The annual report including data for the period from 1 January 2018 to 30 June 2018 _financial period extended due to change in financial year_ will be published on 30/10/2019.
4. Condensed interim financial statements for I quarter of the new financial year, i.e. for the period from 1 July 2019 to 30 September 2019 will be published on 29/11/2019.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu