Rozwiązanie Umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki. (Termination of the Agreement with the entity entitled to audit financial statements of the Company.)

Raport bieżący nr 17/2019

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym informuje, że w dniu 30.04.2019 roku rozwiązana została Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań Spółki za rok 2018 i 2019 oraz przegląd sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2019 roku zawarta przez Emitenta z firmą Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ul. Matejki Jana 4 oddział w Warszawie _01-031_ przy ul. Szlak 65 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3975, o zawarciu której Zarząd informował raportem bieżącym numer 32/2018 z dnia 04.07.2018 roku.

Przyczyną rozwiązania Umowy jest brak możliwości świadczenia usług przez audytora w związku ze zmianą kraju siedziby Emitenta w trakcie obowiązywania Umowy.
Stosownie do obowiązujących przepisów badanie i przegląd sprawozdań Emitenta muszą być realizowane przez podmioty uprawnione do realizacji tego rodzaju usług zgodnie z prawem Estonii.

The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn, hereby informs that on 30/04/2019 the the Agreement for carrying out the audit of the Company’s financial statements for 2018 and 2019 and reviewing financial statements as at 30/06/2019 has been terminated. Aforementioned agreement was concluded by the Issuer with the Company Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. headquartered in Katowice at Matejki Jana Street 4 branch in Warsaw _01-031_ at Szlak Street 65, entered in the list of entities qualified to audit financial statements under no. 3975, which conclusion was reported in the current report no 32/2018 of 04/07/2018.

The reason for terminating the Agreement is the inability to provide services by the auditor as a result of the change of the Issuer’s country of residence during the term of the Agreement.

Pursuant to applicable provisions, the Issuer’s reports and review must be carried out by entities authorized to provide such services in accordance with the law of Estonia.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu