Informacja dla Akcjonariuszy. Information for Shareholders.

Raport bieżący nr 22/2019

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie, informuje iż w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęła Uchwała Nr 387/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie bezterminowego zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki FON SE. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Powodem zawieszenia obrotu jest ocena Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych co do braku legalności zmiany przez Emitenta roku obrotowego. Decyzja GPW jest sprzeczna ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów Estonii ,Ariregister -estońskiego sądu rejestrowego _Registry Department of Tartu County Court_ który zarejestrował powyższe zmiany jak również treścią niezależnej opinii prawnej Międzynarodowej Kancelarii wykonaną na żądanie GPW , której treść Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Zarząd Emitenta informuje również, iż termin o którym mowa w uchwale Giełdy Papierów Wartościowych jest niemożliwy do spełnienia ponieważ, aktualnym rokiem obrotowym w spółce jest rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2018 roku oraz kończący się w dniu 30 czerwca 2019 roku. Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz interes uczestników handlu na akcjach Emitenta, Zarząd podejmie wszelkie kroki celem jak najszybszego wznowienia handlu na akcjach Emitenta.

The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn informs that the Company received today the Resolution No. 387/2019 of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange of May 7, 2019 regarding the indefinite suspension of trading of FON SE shares on the WSE Main Market.
The content of this resolution is attached to this report.
The reason for the suspension of trading is the assessment of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange regarding the lack of legality of the change in the financial year by the Issuer. The decision of the WSE is contrary to the position of the Ministry of Finance in Estonia, Ariregister – Estonian Registry Court _Registry Department of Tartu County Court_ which registered the above change as well as the content of an independent legal opinion of the International Law Office prepared at the request of the Warsaw Stock Exchange. The content of this legal report is also attached to this report by the Issuer.
The Management Board of the Issuer also informs that the date referred to in the resolution of the Warsaw Stock Exchange is impossible to meet because the current financial year in the Company is the fiscal year starting on January 1, 2018 and ending on June 30, 2019.
Bearing in mind the security and interest of the Company’s Shareholders, the Management Board will take all steps to resume the trading on the Issuer’s shares as soon as possible.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu