Korekta raportu – Rejestracja zmiany roku obrotowego Spółki. Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Correction of the report – Registration of the change in the financial year of the Company. Registration of changes in the Articles of Association of the Company).

Raport bieżący nr 20/2019

Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie dokonuje korekty informacji przekazanych raportem bieżącym nr 20/2019 z dnia 06.05.2019r. w zakresie załączonego do raportu aktualnego Statutu spółki.
W wyniku omyłki do przedmiotowego raportu załączony został Statut w wersji uwzględniającej również zmiany pkt. 2.4 Statutu wynikające z Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.04.2019r., które nie powinny zostać uwzględnione gdyż nie zostały jeszcze zarejestrowane przez właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_.
W załączeniu Emitent przedstawia Statut spółki w obecnie obowiązującym brzmieniu.

Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 06.05.2019 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmiany roku obrotowego stosownie do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.04.2019 roku. W związku z niniejszym rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca.Jednocześnie wraz z rejestracją zmiany roku obrotowego Spółki, właściwy rejestr prawa Estonii dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn makes a correction of information published in the current report no. 20/2019 of 06/05/2019 concerning the current Article of Association of the Company. As a result of a mistake, there were incorrect Articles of Association attached to the report. Enclosed Articles of Association included amendment on point 2.4 resulting from the Resolution no. 1 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 29/04/2019, that has not been registered by the register of commercial companies relevant for Estonian law _Ariregister_. The Issuer enclose to this report the current wording of the Articles of Association in Polish, English and Estonian language versions.

The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn informs that on 06/05/2019 the register of commercial companies _Ariregister_ relevant to the law of Estonia registered the change in the financial year in accordance with Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 29/04/2019. As a result of this, the financial year of the Company begins on July 1 and ends on June 30.At the same time, along with the registration of the change in the financial year of the Company, the relevant register of the law of Estonia registered changes to the Articles of Association of the Company.The Issuer attached to this report the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu