Wpływ do Spółki zawiadomienia o zawarciu Umowy o przejęciu długu. (Receiving a notification about the conclusion of the Agreement on the assumption of a debt)

Raport bieżący nr 30/2019

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinie informuje, że w dniu 27.06.2019r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Elkop SE z siedzibą w Płocku informujące, że w dniu 27.06.2019r. Elkop SE zawarł ze spółką FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku umowę o przejęcie długu spółki FON Zarządzanie nieruchomościami Sp. z o.o. wobec FON SE z siedzibą w Tallinie, Estonia wynikającego z tytułu udzielonej w dniu 24.04.2018 roku pożyczki pieniężnej w kwocie 19.042.400,00 zł, której stan zadłużenia na dzień 27.06.2019r. wynosi łącznie: 19.994.231,10 zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że dotychczas nie wyraził zgody na powyżej wskazane przejęcie długu i wobec powyższego odpowiedzialność wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki z dnia 24.04.2018r. obciąża solidarnie FON Zarządzanie nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz Elkop SE z siedzibą w Płocku. Emitent wskazuje, że wszelkie udzielone Spółce zabezpieczenia z tytułu zawartej umowy pożyczki z dnia 24.04.2018r. pozostają nadal obowiązujące.The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn informs that on 27.06.2019 the Company received a notification from Elkop SE headquartered in Płock informing that on 27.06.2019 Elkop SE concluded with FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. headquartered in Płock an agreement to take over the debt of FON Zarządzanie nieruchomościami Sp. z o.o. headquartered in Płock in relation to FON SE headquartered in Tallinn, Estonia resulting from a loan granted on 24.04.2018 in the amount of PLN 19.042.400,00, whose outstanding debt as at 27.06.2019 total is PLN 19.994.231,10.

At the same time, the Issuer informs that he has not yet agreed to the above-mentioned takeover of debt and as a result of this the liability to the Issuer under the loan agreement of 24.04.2018 is charged jointly and severally by FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. headquartered in Płock and Elkop SE headquartered in Płock. The Issuer indicates that all collateral granted to the Company under the loan agreement of 24.04.2018 remain valid.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu