Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, ze w dniu 02.08.2012r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie Aktu Notarialnego (Rep. A nr 1127/2012) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału została podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 7c Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20.06.2012r. opublikowanej raportem bieżącym nr 16/2012 z dnia 21.06.2012r. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło z kwoty 33.600.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset tysięcy) złotych o kwotę 175.000 złotych (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) do kwoty 33.775.000 (trzydzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, w drodze emisji 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zgodnie z uchwałą z dnia 02.08.2012r. kapitał zakładowy będzie wynosił 33.775.000 (trzydzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i będzie dzielił się na 337.750.000 (trzysta trzydzieści siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii M wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu z dnia 02.08.2012r. zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji serii M, została ustalona przez Zarząd na poziomie 0,18 zł każda, tj. łączna wartość emisyjna 1.750.000 akcji serii M wyniosła 315.000,00 zł. Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 01.08.2012r. zgodnie z treścią § 7c ust. 7 Statutu Spółki wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii M w interesie Spółki. Zarząd Emitenta informuje, że akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich rejestrację w KDPW oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A. Treść Uchwały Zarządu z dnia 02.08.2012r. oraz Opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii M stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: