Raport roczny R 2018

Raport roczny R 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR w tys. EUR
2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 452 574
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -577 -1 368
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -2 086 -1 568
IV. Zysk _strata_ netto -2 086 -1 426
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 36 -67
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 9 -2 529
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 2 650
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -47 55
IX. Aktywa razem 9 338 15 608
X. Zobowiązania długoterminowe 0 11
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 14 36
XII. Kapitał własny 9 324 15 561
XIII. Kapitał zakładowy 7 700 8 379
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 70 000 000 49 226 027
XV. Zysk _strata_ na akcję _EUR_ -0,03 -0,03
XVI. Wartość księgowa na akcję _EUR_ 0,13 0,32

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu