Umowy objęcia akcji Emitenta

Zarząd FON S.A. informuje, że w dniu 02.08.2012r. Emitent złożył trzy oferty objęcia łącznie 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki . Akcje zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy . Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego została podjęta przez Zarząd w dniu 2.08.2012r w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 1127/2012) na podstawie upoważnienia zawartego w § 7c Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20.06.2012r. opublikowanej raportem bieżącym nr 16/2012 z dnia 21.06.2012. Uchwała Zarządu została podana do wiadomości raportem bieżącym nr 20/ 2012 w dniu 3.08.2012r Oferty objęcia akcji zostały przyjęte i wobec tego Emitent w dniu 2.08.2012r zawarł z jedną osobą fizyczną oraz dwiema osobami prawnymi , trzy umowy objęcia łącznie 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii M o wartości nominalnej 0,10 zł , po wartości emisyjnej 0,18 zł każda akcja . Na podstawie umów objęcia akcji obejmujący zobowiązali się do dokonania pełnej wpłaty na akcje łącznie kwoty 315.000 zł do dnia 10 sierpnia 2012r. Zarząd Emitenta informuje, że prawa do akcji oraz akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich rejestrację w KDPW oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW S.A.