Raport półroczny P 2019

Raport półroczny P 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 165 255
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 133 -275
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 180 -549
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -646 28
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 826 10
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 179 38
VIII. Aktywa razem 9 677 14 397
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 12 14
X. Kapitał własny 9 665 14 365
XI. Kapitał zakładowy 7 700 7 700
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 8 750 000 70 000 000
XIII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w EURO_ 0,02 -0,01
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w EURO_ 1,1 0,21

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu