Częściowe zamknięcie emisji akcji serii M

Zarząd FON SA z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 03.08.2012 r. częściowo zakończona została emisja akcji serii M w ramach, której Emitent zawarł trzy umowy objęcia akcji serii M obejmujące łącznie 1.750.000 ( jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł i wartości emisyjnej 0,18 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 175.000,00 zł i emisyjnej 315.000,00 zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii M zostały wyemitowane w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.08.2012 r. w sprawie: udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych”. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że uchwała w przedmiocie podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego została podjęta przez Zarząd w dniu 2.08.2012r w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 1127/2012) na podstawie upoważnienia zawartego w § 7c Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20.06.2012r. opublikowanej raportem bieżącym nr 16/2012 z dnia 21.06.2012. Uchwała Zarządu została podana do wiadomości raportem bieżącym nr 20/ 2012 w dniu 3.08.2012 r. Akcje serii M obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia subskrypcji – 02 sierpnia 2012r. data zakończenia subskrypcji – 02 sierpnia 2012r. 2. Data przydziału akcji: Emitent informuje, iż emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Emitent informuje, że faktyczne wydanie akcji ich nabywcom w dniu publikacji niniejszego raportu jeszcze nie nastąpiło. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 1.750.000 akcji serii M. 4.Przy emisji akcji serii M nie miała miejsce redukcja. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 1.750.000 akcji serii M. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 1.750.000 akcji serii M. Emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,18zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach częściowej emisji akcji serii M złożono 3 zapisy. Zapisy zostały złożone przez 3 podmioty jedną osobę fizyczna oraz dwie osoby prawne. 9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Częściowa emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w ramach której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje serii M zostały zaoferowane i objęte przez 3 podmioty. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii M. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): Wartość przeprowadzonej częściowej emisji akcji serii M to 315.000 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych 00/100). 12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 2307,95 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0 zł, b) koszty wynagrodzenia subemitentów – 0 zł, c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł, d) koszty promocji oferty – 0 zł, e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 2307,95 zł. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii E objętą subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii E przypadający na jedną akcję serii E objętą subskrypcją wynosi 0,0013 zł. Łączną wysokość kosztów oraz średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii M Emitent poda po zamknięciu całej emisji akcji serii M oraz określeniu wysokości tych kosztów.