Wyrażenie zgody na przejęcie długu. The consent to take over the debt.

Raport bieżący nr 41/2019

FON SE z siedzibą pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, wpisana do rejestru handlowego prawa Estonii pod numerem 14617916 wyraził zgodę w dniu dzisiejszym na przejęcie z dniem 27 czerwca 2019 roku, długu spółki FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. wobec FON SE z tytułu udzielonej w dniu 24 kwietnia 2018 roku pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 19.042.400,00 zł _dziewiętnaście milionów czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych 00/100_, a saldo zadłużenia z tytułu opisanej pożyczki na dzień 27 czerwca 2019 roku oświadczenia wynosiło łącznie 19.994.231,10 zł _dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 10/100_ przez spółkę ELKOP Spółka Europejska _KRS nr 0000782225_.

FON SE based at Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, entered into the commercial register of Estonia under number 14617916 agreed today to take over the debt of FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. of 27/06/2019 towards FON SE due to the cash loan granted on 24/04/2018 in the total amount of PLN 19.042.400,00 _nineteen million forty two thousand four hundred zlotys 00/100_ and the balance of debt under the described loan as on 27/06/2019 the statements totaled 19.994.231,10 PLN _nineteen million nine hundred ninety four thousand two hundred thirty one zlotys 10/100_ by ELKOP Spółka Europejska _KRS No. 0000782225_.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu