Wprowadzenie do obrotu PDA spółki FON

Wprowadzenie do obrotu PDA spółki FON

Uchwała Nr 874/2012

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 4 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M

spółki FON S.A.

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 6 września 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.750.000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki FON S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 6 września 2012 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem „PLCASPL00167”;

2) notować prawa do akcji spółki FON S.A., o których mowa w pkt 1),

w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FON-PDA”

i oznaczeniem „FONA”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.