Raport kwartalny Q 3/2019

Raport kwartalny Q 3/2019

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 247 452
II. Zysk z działalności operacyjnej -51 -577
III. Zysk brutto ze sprzedaży 238 398
IV. Zysk netto 158 -2 086
V. Przepływy pieniężne netto ogółem -344 -36
VI. Aktywa razem 9 448 9 338
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 14 14
VIII. Kapitał własny 9 435 9 324
IX. Kapitał zakładowy 7 700 7 700
X. Liczba akcji _w szt._ 8 750 000 8 750 000
XI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _ EUR_ 0,02 -0,24
XII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w EUR_ 0,02 -0,24
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _EUR_ 1,08 1,07
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w EUR_ 0 0

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu