Korekta numeru raportu bieżącego z dnia 6.01.2020 r. Correction of the current report of 6/01/2020.

Raport bieżący nr 2/2020

Zarząd FON SE niniejszym informuje, że RB 47/2019 z dnia 6 stycznia 2020 r. w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej ma błędny numer. Raport powinien mieć numer RB 1/2020. Treść raportu nie uległa zmianie.

The Management Board of FON SE hereby informs that current report number of 47/2019 of 6 January 2020, as a result of an obvious typing mistake has an incorrect number. The report should have the number of 1/2020. The content of the report has not changed.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu