Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company

Raport bieżący nr 3/2020

Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiedzę, iż dnia 15.01.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6.01.2020 roku.

W związku z niniejszym aktualne brzmienie § 2.4 Statutu Spółki jest następujące:

„Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej stanowi 52.500.000 _pięćdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy_ akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej stanowi 210.000.000 _dwieście dziesięć milionów_ akcji.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn informs that today he has become aware of the fact that on 15/01/2020 the register of commercial companies _Ariregister_ relevant to the law of Estonia registered changes in the Articles of Association of the Company in accordance with Resolution No. 2 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 06/01/2020.

As a result of this, the current wording of § 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:

„2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 52.500.000 _fifty two millions five hundred thousand_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 210.000.000 _two hundred and ten million_ shares.”

The Issuer attached to this report the current wording of the Articles of Association in Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu