Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą podziału(splitu) akcji Spółki. Submission of an application for suspension of listing of the Company’s shares as a result of the Company’s shares split procedure

Raport bieżący nr 4/2020

Zarząd FON SE informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie na okres od dnia 16 stycznia 2020 r. do dnia 20 stycznia 2020 r. _włącznie_ notowań wszystkich akcji Spółki w związku z rozpoczętą procedurą podziału _splitu_ akcji Spółki w stosunku 1:6 _jedna dotychczasowa akcja o kodzie ISIN: EE3100145939 zostanie wymieniona na sześć nowych akcji o nowym kodzie ISIN: EE3100005166_ celem rozliczenia stanu kont.

W związku z powyższym po wymianie akcji pod kodem ISIN: EE3100005166 zarejestrowanych będzie 52.500.000 akcji.

The Management Board of FON SE informs that today the Company has filed with the Warsaw Stock Exchange S.A. application for suspension of trading all Company shares for the period from 16/01/2020 to 20/01/2020 _inclusive_ as a result of the 1: 6 split shares procedure of the Company _one existing share with ISIN code: EE3100145939 will be exchanged for six new shares with a new ISIN code: EE3100005166_ to settle account balances.

Accordingly, after the exchange of shares under the ISIN code: EE3100005166 there will be registered 52.500.000 shares.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu