Wznowienie obrotu akcjami Spółki po podziale akcji (splicie). Resumption of trading in the Company’s shares after the split

Raport bieżący nr 5/2020

W nawiązaniu do komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 20 stycznia 2020 roku oraz Uchwały Nr 36/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2020 r. Zarząd FON SE informuje, że w związku z przeprowadzeniem operacji podziału akcji _split_ z dniem 21 stycznia 2020 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami Spółki FON SE, notowanymi pod nazwą skróconą „FON” i oznaczeniem „FON”

Po wznowieniu obrotu akcje spółki FON SE w liczbie 35.625.000 notowane będą pod nowym kodem ISIN – EE3100005166. Emitent ponadto informuje, iż w związku z przeprowadzeniem operacji podziału akcji _split_ wysokość kapitału zakładowego Spółki FON SE nie uległa zmianie.

Pełną treść otrzymanego komunikatu zawiera załącznik do niniejszego raportu.According to the message of the Warsaw Stock Exchange dated 20/01/2020 and Resolution No. 36/2020 of the Management Board of the Warsaw Stock Exchange of 16/01/2020 the Management Board of FON SE informs that as a result of the completion of the split operation since 21/01/2020 trading in FON SE shares will resume, listed under the abbreviated name „FON” and the code „FON”

After resuming trading 35 625 000 FON SE shares will be listed under the new ISIN code – EE3100005166. The Issuer also informs that as a result of the split operation, the share capital of FON SE has not changed.

The full text of the received message is included in the attachment to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu