Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta. Establishment of a registered pledge on the Issuer’s shares

Raport bieżący nr 7/2020

Podstawa prawna: § 1873 Securities Market Act

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 27 stycznia 2020 r. powziął wiadomość o ustanowieniu zastawu rejestrowego przez Nasdaq CSD w dniu 27 stycznia 2020 r. pomiędzy Spółką Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, a Damar Patro UÜ z siedzibą w Tallinnie.

Patro Invest OÜ, jako zastawca ustanowił na rzecz Damar Patro UÜ zastaw rejestrowy na 9.750.750 _dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt_ zdematerializowanych akcji zwykłych imiennych niedopuszczonych do obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem EE3100005166 bez wartości nominalnej będących własnością Patro Invest OÜ w liczbie 9 750 750 – „Zastaw Rejestrowy”.

W okresie obowiązywania niniejszego zastawu rejestrowego akcje w liczbie 9.750.750 o kodzie ISIN EE3100005166 mają ograniczoną zbywalność oraz nie mogą być przedmiotem obrotu publicznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
The Management Board of FON SE based in Tallinn informs that on 27/01/2020 it became aware of the establishment of a registered pledge by Nasdaq CSD on 27/01/2020 between Patro Invest OÜ with its registered office in Tallinn and Damar Patro UÜ with its registered office in Tallinn.

Patro Invest OÜ, as the pledgor established a registered pledge for Damar Patro UÜ at 9 750 750 _nine million seven hundred fifty thousand seven hundred fifty_ materialized ordinary registered shares not admitted to public trading on the Warsaw Stock Exchange marked with the code EE3100005166 without nominal value owned by Patro Invest OÜ in the number 9 750 750 – „Registered pledge”.

During the term of this registered pledge 9 750 750 shares with the ISIN code EE3100005166 have limited transferability and cannot be publicly traded on the Warsaw Stock Exchange.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu