Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie warunkowej rejestracji akcji. Statement of the National Depository for Securities on the conditional registration of shares

Raport bieżący nr 8/2020

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.01.2020 roku powziął informację o wydaniu Oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nr 60/2020 z dnia 29.01.2020 roku dotyczącego zmiany Oświadczenia nr 1133/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku na skutek wymiany akcji Emitenta w ten sposób, że aktualnie umową o rejestrację papierów wartościowych objętych jest 7.124.250 akcji Emitenta o kodzie ISIN: EE3100005166.

Pełną treść przedmiotowego Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A zawiera załącznik do niniejszego raportu.

The Management Board of FON SE with its registered office in Płock informs that on 29/01/2020 it became aware of the issue of a Statement by the National Depository of Securities No. 60/2020 of 29/01/2020 regarding the amendment to the Statement No. 1133/2019 of 13/12/2019 as a result of the exchange of shares of the Issuer in such a way that currently the agreement for registration of securities covers 7.124.250 shares of the Issuer with the ISIN code: EE3100005166.

The full content of the said Statement of the National Depository for Securities is included in the attachment to this report.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu