Zawarcie umowy typu lock up dot. zakazu sprzedaży akcji do 31.01.2013 r. przez głównego akcjonariusza DAMF INVEST SA

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2012 r. Znaczący akcjonariusz Emitenta złożył wobec Emitenta oświadczenie typu Lock-Up w zakresie nie zbywania akcji Emitenta.

Akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku zobowiązał się wobec Emitenta pod rygorem zapłaty Emitentowi kary umownej w wysokości 25.000.000 zł, że w okresie od dnia 11.10.2012 r. do dnia 31.01.2013 r. nie zbędzie, nie zastawi ani nie zobowiąże się do zbycia żadnej z posiadanych 221.759.000 akcji Emitenta, które to akcje stanowią 66,00 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniają DAMF Invest S.A. do oddania 221.759.000 stanowiących 66,00 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.