Korekta raportu bieżącego nr 8/2020. Correction of current report no. 8/2020

Raport bieżący nr 10/2020

Zarząd spółki FON SE dokonuje korekty raportu bieżącego nr 8/2020 z 29 stycznia 2020 r. w następujący sposób:

fragment:

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.01.2020 roku powziął informację o wydaniu Oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nr 60/2020 z dnia 29.01.2020 roku dotyczącego zmiany Oświadczenia nr 1133/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku na skutek wymiany akcji Emitenta w ten sposób, że aktualnie umową o rejestrację papierów wartościowych objętych jest 7.124.250 akcji Emitenta o kodzie ISIN: EE3100005166.

otrzymuje brzmienie:

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 29.01.2020 roku powziął informację o wydaniu Oświadczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. nr 60/2020 z dnia 29.01.2020 roku dotyczącego zmiany Oświadczenia nr 1133/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku na skutek wymiany akcji Emitenta w ten sposób, że aktualnie umową o rejestrację papierów wartościowych objętych jest 7.124.250 akcji Emitenta o kodzie ISIN: EE3100005166.The Management Board of FON SE corrects current report No. 8/2020 of 29/01/2020 as follows:

Part of the report:

The Management Board of FON SE with its registered office in Płock informs that on 29/01/2020 it became aware of the issue of a Statement by the National Depository of Securities No. 60/2020 of 29/01/2020 regarding the amendment to the Statement No. 1133/2019 of 13/12/2019 as a result of the exchange of shares of the Issuer in such a way that currently the agreement for registration of securities covers 7.124.250 shares of the Issuer with the ISIN code: EE3100005166.

Is replaced:

The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn informs that on 29/01/2020 it became aware of the issue of a Statement by the National Depository of Securities No. 60/2020 of 29/01/2020 regarding the amendment to the Statement No. 1133/2019 of 13/12/2019 as a result of the exchange of shares of the Issuer in such a way that currently the agreement for registration of securities covers 7.124.250 shares of the Issuer with the ISIN code: EE3100005166.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu